"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี  
 

ประวัติด้านการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการสอบ
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ ๒๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ลว. ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ ๑๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ ลว. ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ ๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ลว.๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ลว.๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วิชาเอก
สถาบัน
ประถมศึกษา ป.๖ โรงเรียนบ้านวังไฮ ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๓ โรงเรียนบ้านวังปลาโด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม.การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research)
ปี พ.ศ.
สถาบัน
การพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
2553
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพัฒนาสื่อบทเรียนสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ภาษาจาวาสคริปต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
2555
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ประวัติการรับราชการ

ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สังกัด
๒๕๔๔ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กรมสามัญศึกษา
๒๕๔๖ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒
๒๕๔๗ ครูอัตราจ้าง -พนักงานราชการ โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒
๒๕๕๐ พนักงานราชการ โรงเรียนประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (โรงเรียนในฝัน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒
๒๕๕๑ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๒๕๕๓ ครู โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๒๕๕๔ ครู โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร
สถานที่
จัดโดย
หลักสูตรครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
สสวท.
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C ค่ายลูกเสือเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ A.T.C และผ่านการประเมินขั้นที่ ๕ วูดแบจน์ ๒ ท่อน ค่ายลูกเสือดงใหญ่วิทยาคม
สพท.มค.๒
หลักสูตรระบบปฏิบัติการเครือข่าย (LinuxSiS) โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
สสวท.
หลักสูตรการสร้างบทเรียนช่วยสอน(CAI) โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
สสวท.
หลักสูตรการสอนบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ GSP โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
สสวท.
หลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์ (E-learning) โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
สสวท.
หลักสูตรการตัดต่อวิดีโอ และผลิตสื่อวิดีโอ ด้วย Premiere Pro 1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรการใช้โปรแกรมข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียน(Student2544) โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สพท.มค.๒
หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบเสมือน โรโบโค้ด โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท๕ กทม.
สสวท.
หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย CAMTASIA มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กระทรวงไอซีที
หลักสูตรการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลออนไลน์(PHP,ASP,MYSQL) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ ด้วย The Geometer's Sketchpad ; GSP โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
สสวท.
หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เสมือนโรโบโค้ด Advance Robot คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วย Linux Ubuntu คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้วย Premiere Pro 2.0 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้วย FLASH 8.0 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรการจัดการเว็บไชต์ระบบ CMS ด้วย Mambo 4.6.2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรการใช้โอเพ่นซอร์สในโรงเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
SIPA
หลักสูตรครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง

โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒
หลักสูตรระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ด้วย Drupal มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และเซนเซอร์ ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate 3.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
หลักสูตรการสร้างแอนิเมชั่น 3 มิติ ด้วย Autodesk Maya อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
หลักสูตรการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Desktop Author 5.6.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย(e-Learning) ด้วย LMS Moodle มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรเทคนิคการสร้างภาพยนตร์สั้น ด้วย edius และ Final Daft อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
หลักสูตรการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วย The TAB อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Visual Basic.NET มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยผลิตภัณฑ์ CISCO มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษา PHP อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
     

ประวัติด้านการสอน

ปี พ.ศ.
โรงเรียน
วิชา
ระดับ
จำนวนห้องเรียน
๒๕๔๔
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ช ๐๔๙ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ม.๑
๑๐
  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ๒๒๐๐-๑๐๐๔ การบัญชี ๑
ปวช.๑
  ๒๒๐๑-๒๒๐๓ พิมพ์ดีดภาษาไทย
ปวช.๑
ช ๐๕๑ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.๔
๒๕๔๖
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ง ๔๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ ๔
ม.๔
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ง ๓๐๒๐๑ โครงงานคอมพิวเตอร์
ม.๓
  ง ๓๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ ๓
ม.๑
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
ม.ปลาย
๑ กลุ่ม
ลูกเสือวิสามัญ
ม.๔
๑ กอง
๒๕๔๗
โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ง ๔๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ ๔
ม.๔
๑๐
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ง ๓๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ ๓
ม.๑
๑๐
  ง ๔๐๒๐๒ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.๕
๑๐
ง ๔๐๒๐๓ คอมพิวเตอร์กราฟิค
ม.๖
๑๐
ง ๓๐๒๐๓ โครงงานคอมพิวเตอร์
ม.๓
๑๐
ลีลาศ
ม.๖
๑ กลุ่มวิชาเลือก
ชุมนุมพิมพ์ดีดภาษาไทย
ม.ปลาย
๑ กลุ่ม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ม.๒
๑ กอง
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนวาปีปทุม(Webmaster)
-
-
๒๕๕๐
โรงเรียนประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ค ๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(สอนด้วย GSP)
ม.๑
  (โรงเรียนในฝัน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ม.๒
  ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน(สอนด้วย GSP)
ม.๓
ค ๔๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ม.๔
ง ๔๐๒๐๑ การพัฒนาเว็บไชต์
ม.๕
ง ๔๑๑๐๓ การออกแบบผลิตภัณฑ์
(สอนด้วยโปรแกรม Prodesktop)
ม.๔
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
ม.ปลาย
๑ กลุ่ม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ม.๑
๑ กอง
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนประชาพัฒนา(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน และระบบไร้สาย(Wireless)
๒๕๕๑
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ง ๓๐๑๐๓ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ แบบเสมือนโรโบโค้ด ด้วยภาษา JAVA
ม.๓
๑๕
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ง ๔๑๑๐๓ การเขียนเว็บไชต์ ด้วยภาษา HTML
ม.๔
๑๕
  ง ๔๐๒๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.๕
๑ กลุ่มวิชาเลือก
ชุมนุมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ม.๔
๑ กลุ่ม
ชุมนุมผู้ดูแลระบบเครือข่าย(Administrator)
ม.๖
๑ กลุ่ม
ลูกเสือวิสามัญ
ม.๔
๑ กอง
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนพิบูลมังสาหาร(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน และระบบไร้สาย(Wireless)
๒๕๕๒
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ง ๓๐๑๐๓ คอมพิวเตอร์กราฟิค และแอนิเมชั่น
ม.๓
๑๕
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชุมนุมท่องโลกอินเตอร์เน็ต
ม.๓
๑ กลุ่ม
  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ม.๓
๑ กอง
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนพิบูลมังสาหาร(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน และระบบไร้สาย(Wireless)
๒๕๕๓
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ง ๓๐๑๐๓ คอมพิวเตอร์กราฟิค และแอนิเมชั่น
ม.๓
๑๕
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ง ๓๐๒๔๑ ซอฟแวร์ประยุกต์
ม.๕
๕/๙
  ชุมนุมนาฎศิลป์พื้นเมือง
ม.๓
๑ กลุ่ม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ม.๓
๑ กอง
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนพิบูลมังสาหาร(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน และระบบไร้สาย(Wireless)
๒๕๕๔
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ง ๓๐๒๕๙ การพัฒนาเว็บไซต์
ม.๕
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ง ๓๐๒๔๗ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ม.๔
ม.๔ เพิ่มเติม
ภาคเรียนที่ 1
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ม.๓
๑ กอง
กิจกรรมชุมนุมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ม.๓
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนพิบูลมังสาหาร(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน และระบบไร้สาย(Wireless)
๒๕๕๔
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๓๐๒๔๙ การเขียนโปรแกรมภาษาซีซาร์ป
ม.๖
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง 31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.๔
ภาคเรียนที่ 2
ง 32102 โครงงานคอมพิวเตอร์
ม.๕
กิจกรรมชุมนุมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
๒๕๕๕
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๒๑๒๔๑ กราฟิกและเทคโนโลยี
ม.๑EC
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๒๓๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓
ม.๓
ภาคเรียนที่ 1
ง ๓๓๒๔๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ม.๖
กิจกรรมชุมนุมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
รวม
๑ กลุ่ม
กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
๒๕๕๕
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๒๑๒๔๒ ซอฟท์แวร์ประยุกต์
ม.๑EC
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๓๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.๔
ภาคเรียนที่ 2
ง ๓๓๒๔๒ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒
ม.๖
กิจกรรมชุมนุมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
รวม
๑ กลุ่ม
กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
๒๕๕๖
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๓๑๒๒๑ การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ม.๔/๑๒
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๒๓๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓
ม.๓
ภาคเรียนที่ 1
ง ๓๓๒๔๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ม.๖
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลเว็บไซต์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(ส.บ.อ.ท.)
๒๕๕๖
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๓๓๒๔๒ การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ม.๖
๑ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๓๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.๔
๑๒ ห้อง
ภาคเรียนที่ 2
ง ๒๒๑๐๒ คอมพิวเตอร์ ๔(การโปรแกรมเบื้องต้น ๔)
ม.๒EC
๑ ห้อง
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลเว็บไซต์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(ส.บ.อ.ท.) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
    ง ๓๑๒๒๑ การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ม.๔
๒ ห้อง
๒๕๕๗
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๒๓๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓
ม.๓
๗ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๒๓๒๔๑ คอมพิวเตอร์ ๕(คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์)
ม.๓
๒ ห้อง
ภาคเรียนที่ 1
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลเว็บไซต์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(ส.บ.อ.ท.) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
๒๕๕๗
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๓๑๒๒๒ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
ม.๔
๑ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๓๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.๔
๗ ห้อง
ภาคเรียนที่ 2
ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การ์ตูนแอนิเมชั่น)
ม.๒
๒ ห้อง
ง ๒๓๒๔๒ ภาษา HTML
ม.๓
๒ ห้อง
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลเว็บไซต์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(ส.บ.อ.ท.) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
๒๕๕๘
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๓๑๒๒๑ การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ม.๔
๒ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๒๓๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓
ม.๓
๗ ห้อง
ภาคเรียนที่ 1
กิจกรรมชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน
๒๕๕๘
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๓๑๒๒๒ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
ม.๔
๑ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๒๓๒๐๒ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
ม.๓
๒ ห้อง
ภาคเรียนที่ 2
ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การ์ตูนแอนิเมชั่น)
ม.๒
๒ ห้อง
ง ๒๒๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒
ม.๒/๖
๑ ห้อง
กิจกรรมชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน
๒๕๕๙
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๓๑๒๒๑ การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ม.๔
๒ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๒๓๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓
ม.๓
๕ ห้อง
ภาคเรียนที่ 1
ง ๒๒๒๑๑ การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ม.๑
๑ ห้อง
กิจกรรมชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน
๒๕๕๙
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๓๑๒๒๒ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
ม.๔
๑ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๒๓๒๐๒ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
ม.๓
๒ ห้อง
ภาคเรียนที่ 2
ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การ์ตูนแอนิเมชั่น)
ม.๒
๒ ห้อง
ง ๒๒๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒
ม.๒/๔
๑ ห้อง
ง ๓๑๓๐๒ การใช้โปรแกรมประยุกต์ชั้นสูง
ม.๔/๑๒
๑ ห้อง
ง ๒๒๒๑๒ การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ม.๑
๑ ห้อง
กิจกรรมชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน
๒๕๖๐
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๓๑๒๑๓ การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ม.๔
๑ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๒๓๒๑๑ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ม.๓
๑ ห้อง
ภาคเรียนที่ 1
ง ๓๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.๔
๗ ห้อง
ง ๒๒๒๒๑ การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ม.๒
๑ ห้อง
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน
๒๕๖๐
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ง ๓๑๓๐๒ การใช้โปรแกรมประยุกต์ชั้นสูง
ม.๔/๑๒
๑ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๒๓๒๐๒ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
ม.๓
๑ ห้อง
ภาคเรียนที่ 2
ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การ์ตูนแอนิเมชั่น)
ม.๒
๓ ห้อง
ง ๒๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑
ม.๑
๔ ห้อง
ง ๒๒๒๒๒ การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ม.๒
๑ ห้อง
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน
๒๕๖๑
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ว ๓๑๑๐๔ วิทยาการคำนวณ
ม.๔
๕ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว ๓๑๒๘๑ ภาษาซี
ม.๔
๑ ห้อง
ภาคเรียนที่ 1
ง ๒๓๒๑๒ การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ม.๓
๑ ห้อง
ง ๒๒๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒
ม.๒
๓ ห้อง
กิจกรรมชุมนุมเขียนโปรแกรม
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน
๒๕๖๑
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ว ๒๑๑๐๒ วิทยาการคำนวณ
ม.๑
๖ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การ์ตูนแอนิเมชั่น)
ม.๒
๓ ห้อง
ภาคเรียนที่ 2
ง ๒๓๒๒๒ การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ม.๓
๑ ห้อง
กิจกรรมชุมนุมเขียนโปรแกรม
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน
๒๕๖๒
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ว ๓๑๑๐๔ วิทยาการคำนวณ
ม.๔
๗ ห้อง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว ๓๑๒๘๑ ภาษาซี
ม.๔
๑ ห้อง
ภาคเรียนที่ 1
ว ๒๑๒๑๓ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๑(สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
ม.๑
๑ ห้อง
กิจกรรมชุมนุมเขียนโปรแกรม
รวม
๑ กลุ่ม
ผู้ดูแลเว็บไชต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(Webmaster)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน
     

 

 
     
     
   
 
จำนวนผู้เข้าชมhit counters เริ่มนับ 21 กรกฎาคม 2554