โครงการพัฒนาเว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
รับมอบสื่อการเรียนการสอน iSmart สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ หัวหน้าศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา รับมอบสื่อการเรียนการสอน iSmart สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีสอนแบบโครงงาน Project - Based Learning และวิธีสอนแบบ STEM 6 ขั้นตอน
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีสอนแบบโครงงาน Project - Based Learning และวิธีสอนแบบ STEM 6 ขั้นตอน ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
ทัศนศึกษาดูงานโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนชั้น ม.6/2 ทัศนศึกษาดูงานโรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ม.ปลาย
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
ศึกษาดูงานโครงการในพระราขดำหริ ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ศึกษาดูงานตามโครงการในพระราชดำหริอ่าวคุ้งกระเบน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง  
 
     
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น STEM Education จัดโดย สสวท.
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) STEM Education ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ อปท010 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
 
     
 
ได้รับการรับรองจากคุรุพัฒน์ ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วย Google Drive
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒน์ ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาครู โครงการคูปองครู 10000 บาท ของ สพฐ. หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Drive วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ทำหน้าที่กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ งานบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ งานบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอพล ปี 2561
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ทำหน้าที่กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ งานบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
อบรมก่อนแต่งตั้งครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
กรรมการตัดสินการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
วันครู ครั้งที่ 62
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมพิธีวันครู และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูประจำปี 2561 ครั้งที่ 62 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
 
     
 
คณะกรรมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์นำเสนออำเภอพล
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์นำเสนออำเภอพล ในงานเปิดหอจดหมายเหตุเมืองพล ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
การทอดผ้าป่าการศึกษา ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังปลาโด
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการศิษย์เก่า รุ่นปี 2533 โรงเรียนบ้านวังปลาโด นำเงินบริจาคตัวแทนรุ่น เป็นจำนวนเงิน 34,999 บาท (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังปลาโด ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  
 
     
 
คณะกรรมการตัดสิน การแต่งกายแซนต้า แซนตี้
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแต่งกายแซนตี้ แซนต้า ในงานวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
 
     
 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเป็นตัวแทน สพม.25 เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Webpage ประเภท Web Applications ม.4-6  
 
     
 
ประชุมสัมมนา ผู้ดูแลระบบเครือข่ายหน่วยงานรัฐ
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการดูแลเครือข่ายภายในองค์กร ตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2560
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ (W.B.) เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
 
     
 
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ (W.B.) ร่วมฝึกอบรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ เพื่อเข้าพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 นาย และพิธีประดับแถบสามสี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
 
 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ถวายงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทำหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ อำเภอพล ลอยอังคาร ที่ท่านางเลื่อน อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย Google สำหรับครูผู้สอน
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ด้วย Google Drive สำหรับครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องป)ิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 <<หนังสือเชิญ>>  
 
     
 
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ลงสู่ชั้นเรียน
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ครูพรหมพิริยะ เมืองขันธ์ และครูชนิดาพร พลนามอินทร์ รับการนิเทศการสอนปฏิบัติการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น ม.3/5  
 
     
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำหรับประชาชนทั่วไป หลักสูตร การใช้งาน Google Drive ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
 
     
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ รร.บ้านคูขาด
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) หลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
 
     
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
 

 

 

 
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 - 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ SBMLD
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้ารับการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
โครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ มทส ปีที่ 8
   
 
 

 

 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ ปีที่ 8 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  
 
     
 
รางวัลชนะเลิศ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560
   
 
 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
     
 
ประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียง
   
 
 

 

 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน เข้ารับการประเมินโรงเรียนพอเพียง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
 
     
 
ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9
   
 
 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 ณ โครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 
     
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมออนไลน์เชิงรุกและการทำวิจัยชั้นเรียน
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมออนไลน์เชิงรุกและการทำวิจัยชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมกราเซียร์ จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ
 

 
 
 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ict ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
นักเรียนชั้น ม.4/2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
 

 
 
 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ครูประจำชั้น ม.4/2 นำนักเรียนชั้น ม.4/2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
ร่วมงานวันครู ประจำปี 2560
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี 2560
   
 
 

 

 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย และพิธีประดับแถบสามสี แก่ลูกเสือวิสามัญ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
   
 
 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา วันที่ 24-25 กันยายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
 
     
 
การอบรมพัฒนาองค์กรที่ดี สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
   
 
ค่าย CP ชั้น ม.4/2
 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการอบรมเชิงสัมมนาการพัฒนาองค์กรที่ดี สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ขอนแก่น วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
  นำนักเรียนในโครงการความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4/2 ศึกษาดูงานที่ Gistda จ.ชลบุรี วันที่ 7 กันยายน 2559  
 
     
 
ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี 2560
   
 
 

 

 

 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ด้วยโปรแกรม Scratch ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมปริ้นต์พาเลซ มหานาก กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
 
     
 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
   
 
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และนำเสนอผลงานด้านไอที ในงานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The fifth international conference on Asia-Pacific Library and Information education Practice ; A-LIEP 2013) ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 
 
     
 
รางวัลชมเชย การตอบปัญหาไอที ครั้งที่ 4
   
 
รางวัลชมเชย การตอบปัญหาไอที ครั้งที่ 5
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาไอที โครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย  
 
 
     
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 NSC2013
   
 
สสค.มอบหนังสือรับรองโครงการนักปัญญาประดิษฐ์รุ่นเยาว์
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสื่อบทเรียนสำหรับระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ประเภทครู-อาจารย์ ในงานการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่(รัชโยธิน)  
 
     
 
คณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์
   
 
โครงการนักปัญญาประดิษฐ์รุ่นเยาว์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
   
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) มอบหนังสือรับรอง การดำเนินโครงการนักปัญญาประดิษฐ์รุ่นเยาว์แก่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยมี ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
     
 
คณะกรรมการการจัดการอบรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทออนไลน์
   
 
 
รางวัลชนะเลิศ โอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศ ปี 2555
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นกรรมการจัดการอบรมบุคลากร โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทออนไลน์ และออฟไลน์สู่การวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
 
 
   
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 ม.ปลาย และอันดับที่ 6 ม.ต้น
   
 
 
รางวัลชนะเลิศ(ระดับประเทศ) หุ่นยนต์อัตโนมัติ(ม.ปลาย) ปี 2555
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 ระดับ ม.ปลาย และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 ระดับ ม.ต้น  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี 2555 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
 
     
 
   
จัดนิทรรศการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคฯ ปี 2555
   
 
 
ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ตอน วิศวกรรมอากาศยาน ปี 2555
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้นำผลงานทางวิชาการ และจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานในบูท องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ณ สวนพญาแถน จังหวัดยโสธร  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ตอน วิศวกรรมอากาศยาน" ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานนวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) อ.พานทอง จ.ชลบุรี  
 
     
 
   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด e-Book ปี 2554
   
 
 
รางวัลเหรียญทอง ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทน สพม.25 เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ จนได้รับรางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
 
     
 
   
สสค.มอบหนังสือรับรองโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านไอซีที
   
 
 
รางวัลเหรียญทอง ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555
   
 
 
 
 
  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) มอบหนังสือรรับรองโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ โดยมีครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย ได้รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันระดับประเทศ  
 
     
 
   
รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย สพม.25 ปี 2555
   
 
 
เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์สร้างสรรค์ ระดับภาค ปี 2555
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ครูผู้ฝึกสอน หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทน สพม.25 เข้าแข่งขันระดับภาคฯ ที่จังหวัดชัยภูมิ  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าแข่งขันเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 
     
 
   
ตอบปัญหาไอที ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที จังหวัดขอนแก่น ปี 2555
   
 
 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบปัญหาไอที มมส. ปี 2556
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการตอบปัญหาไอที ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการตอบปัญหาไอที ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
     
 
   
นำเสนอผลงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ
   
 
 
การสร้าง Web Page ม.ต้น คัดตัวแทนจังหวัด ปี 2554
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้นำเสนอผลงานครู สื่อบทเรียนสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์(Content for Learning Management System) ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสร้าง Web Page ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น  
 
     
 
   
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ปี 2555
   
 
 
แข่งขัน Web Design สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2555
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับ ม.๑-๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสร้าง Web Design ครั้งที่ 8 ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555  
 
     
 
   
แข่งขันออกแบบสื่อกราฟิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2554
   
 
 
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ปี 2555
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การค้า เชียร์ รังสิต  
 
     
 
   
แข่งขันออกแบบสื่อกราฟิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2554
   
 
 
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศสถานศึกษาท้องถิ่น
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาท้องถิ่น โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.  
 
     
 
   
รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 สพท.อบ.3 ปี 2553
   
 
 
รางวัลชนะเลิศ เว็บ CMS ม.1-6 สพท.อบ.3 ปี 2553
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ สพท.อบ.3 ปี 2553 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเว็บ CMS ม.1-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ สพท.อบ.3 ปี 2553 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553  
 
     
 
   
เหรียญเงิน วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ระดับภาคฯ ปี 2553
   
 
 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2553
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ จังหวัดอุดรธานี  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
     
 
   
แข่งขัน Homepage ด้วยภาษา HTML ม.ต้น ระดับภาคฯ ปี 2553
   
 
 
รางวัลชนะเลิศ GSP ม.ต้น ตัวแทนอีสานตอนล่าง ปี 2552
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียน Homepage ด้วยภาษา HTML ระดับ ม.ต้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad(GSP) ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนศูนย์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(รร.เบญจะมะมหาราช) เข้าแข่งระดับประเทศ ปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี  
 
     
 
   
อบรม KUDO game บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด
   
 
 
รางวัลชนะเลิศ MS2011 ม.ต้น ปี 2554
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนด้วย KUDO GAME LAB เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft IT Youth Challenge 2011 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่ห์รางวัลจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔  
 
     
 
   
รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที มมส. ปี ๒๕๕๓
   
 
 
อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ปี ๒๕๕๕
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาไอที ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  
 
     
 
   
วิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ต้านยาเสพติด อ.พล
   
 
 
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเครื่องบินเล็ก
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านยาเสพติด อำเภอพล ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเครื่องบินเล็ก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
 
     
 
   
อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(ONET)
   
 
 
อบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (ONET) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล จังหวัดขอนแก่น  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมประชุมครู เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 
 
   
ผ่านการอบรมหลักสูตร การสร้าง 3D Animation โดยใช้ MAYA
   
 
 
วิทยากรอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านไอซีที รร.บ้านท่าเสียวคันลึม
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้าง 3D Animation โดยใช้ MAYA รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย e-Learning ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554  
 
 
   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแฟนซีรีไซเคิล
   
 
 
รางวัลชนะเลิศ อัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับ สพท.อบ.๓
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ในสัปดาห์วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) เป็นตัวแทน สพท.อบ.๓ เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี  
 
     
 
   
การแข่งขันภาพยนตร์ animation 2D มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
 
 
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางด้านคณิตศาสตร์ ด้วย GSP
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์ Animation 2D เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยโปรแกรม Sketchpad (GSP) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี  
 
     
 
   
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับภาค
   
 
 
งานแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ปี ๒๕๕๔
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นตัวแทน สพท.อบ.๓ เข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๑-๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณแก่งสะพือ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
 
     
 
   
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
   
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกอบคอมพิวเตอร์
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะประกอบคอมพิวเตอร์ ในสัปดาห์วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  
 
     
 
   
การสร้าง 2D Animation โดยใช้โปรแกรม The TAB
   
 
 
เทคนิคการสร้างภาพยนตร์สั้น
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้าง 2D Animation โดยใช้โปรแกรม The TAB รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการสร้างภาพยนตร์สั้น ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
 
     
 
   
วิทยากรค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
   
 
 
ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภักศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดยบริษัท CISCO จำกัด  
 
     
 
   
ผ่านการอบรมหลักสูตรจัดการบทเรียนออนไลน์ ด้วย Moodle
   
 
 
ผ่านการอบรมหลักสูตร การใช้โอเพ่นซอร์สในโรงเรียน
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมการจัดการบทเรียนออนไลน์ ด้วย Moodle ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรม หลักสูตรการใช้โอเพ่นซอร์สในโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี  
 
     
 
   
อบรมสร้างสื่อดิจิทัล ด้วย Captivate 3.0
   
 
 
อบรมเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกำาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และเซ็นเซอร์ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 
   
เขียนโปรแกรมภาษาซี สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๓
   
 
 
ประกวดผลงานสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม GSP มมส
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม GSP ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
 
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยปฏิบัติการทางการบริหาร มมส.
   
 
 
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการทางการบริหาร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี  
 
 
   
ตัวแทน สพม.๒๕ แข่ง Webpage ด้วย Text Editor ระดับภาคฯ
   
 
 
ตัวแทน สพม.๒๕ แข่งหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย ระดับภาคฯ
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง เข้าแข่งขันระดับประเทศ  
 
 
   
รางวัลเหรียญทอง ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๕
   
 
 
เกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับภาคฯ ปี ๒๕๕๒
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม.ปลาย ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนตัวแทน สพท.อบ.๓ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการสร้างเกมส์สร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  
 
     
 
   
หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบเสมือน โรโบโค้ด
   
 
 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบเสมือน โรโบโค้ด ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมาายน ๒๕๔๘ ณ ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)  
 
 
   
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไทยในยุค ICT ปี ๒๕๕๑
   
 
 
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไทยในยุค ICT ปี ๒๕๕๒
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไทยในยุค ICT ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไทยในยุค ICT ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 
   
ผ่านการตรวจขั้นที่ ๕ รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
   
 
 
รางวัลพิณเพชร ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทส ครั้งที่ 7
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) และผ่านการตรวจขั้นที่ ๕ รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ครูผู้ควบคุมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวาปีปทุม ได้รับรางวัลพิณเพชร ภาคอีสาน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิ  
 
 
   
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Flash
   
 
 
การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Premier pro 2.0
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรม หลักสูตร การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม flash ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Premier pro 2.0 ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 
 
   
วิทยากรอบรมตามโครงการพัฒนา ICT เพื่อการเรียนการสอน
   
 
 
หลักสูตรการจัดทำข้อมูลทะเบียนนักเรียน(GPA)
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการพัฒนาICT เพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดทำข้อมูลทะเบียนนักเรียน(GPA) ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
 
 
   
การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วย Linux
   
 
 
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วย GSP
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วย Linux ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝัน จังหวัดมหาสารคาม (โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม)  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วย GSP ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน จังหวัดมหาสารคาม (โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์)  
 
 
   
คณะกรรมการตัดสินวงดนตรีลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๓-๔
   
 
 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับภาคฯ ปี ๒๕๕๐
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการตัดสินวงดนตรีลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๓-๔ งานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์นักเรียน ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการสืบค้นข้อมูล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 
   
ผ่านการอบรมการสร้างบทเรียนผ่านระบบ e-Learning
   
 
 
ผ่านการอบรมระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (PHP)
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมการสร้างบทเรียนผ่านระบบ e-Learning ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝัน จังหวัดมหาสารคาม (โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม)  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
 
   
คณะกรรมการตัดสิน พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS สพท.อบ.๓
   
 
 
คณะกรรมการตัดสิน ผลงานสร้างสรรค์ ด้วย GSP สพท.อบ.๓
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย CMS งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ ด้วย GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
 
 
   
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตัดต่อวิดีโอ และผลิตสื่อวิดีทัศน์
   
 
 
การแข่งขันการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวิดีโอ และการผลิตสื่อวิดีทัศน์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  
 
 
   
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง งานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
   
 
 
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์
   
 
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ - ๔ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
 
     
     
 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชมHit Counterเริ่มนับวันที่ 17 กรกฎาคม 2551