รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมภาษาซี
   
 
   
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น 2) โรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์ 3) โรงเรียนปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ ตัวแทนคือ 1) นายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล 4/2 และ2) นายภีมเดช ภาคมณฑา ม.4/2
   
 
     
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   
 
   
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น 2) โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ 3) โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จ.อุบลราชธานี ตัวแทนคือ 1) นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ 6/1 2) นายพงศกร ธนูรัตน์ 6/12 และ3) นายณัฐฏพงษ์ ฐานะวัน ม.4/2
   
 
     
     
 
รางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาไพตอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
รางวัลชมเชย การเขียนโปรแกรมภาษาไพตอล
   
 
   
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาไพตอล ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ทีม 12) โรงเรียนสารคามพิทยาคม ทีม 2 3) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ทีม 1 4) รางวัลชมเชย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ทีม 1 5) รางวัลชมเชย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ทีม 2 ตัวแทนคือ 1) นายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล 4/2 2) นายภีมเดช ภาคมณฑา ม.4/2 3) นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.6/1 4) นายพงศกร ธนูรัตน์ ม.6/12 และ 5) นายณัฐฏพงษ์ ฐานะวัน ม.4/2
   
 
 
   
  รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมภาษา ม.4-6  
   
 
รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. นายชาคริต ทิพย์วัฒน์ ม.6/1
2. นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.5/1
  รางวัลชนะเลิศ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.1-3  
   
 
รางวัลชนะเลิศ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. เด็กชายสถาปนา หานะพันธ์ ม.3/11
2. เด็กชายฐิติภัทร อินทวงศ์ ม.3/11
3. นายณัฐพงษ์ ภูบาลชื่น ม.3/11
 
     
 
   
  รางวัลชนะเลิศ การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม. 1-3  
   
 
รางวัลชนะเลิศ การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม. 1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. เด็กชายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล ม.3/2
2. เด็กชายณัฏฐพงษ์ ฐานะวัน ม.3/2
  รางวัลชนะเลิศโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.4-6  
   
 
รางวัลชนะเลิศ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. นายตนุสรณ์ สนธิมูล ม.4/2
2. นางสาวอรพรรณ นาอุดม ม.4/2
3. นางสาวอรอุมา วิโรชกิจเจริญ ม.4/2
 
     
 
   
  รางวัลชนะเลิศ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3  
   
 
รางวัลชนะเลิศ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. เด็กชายภพธร มะลาหอม ม.3/2
2. เด็กชายภีมเดช ภาคมณฑา ม.3/2
  รางวัลชนะเลิศการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
   
 

รางวัลชนะเลิศ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. เด็กหญิงเกวลี บุญโนนแต้ ม.3/2
2. เด็กหญิงเอื้ออารี ดีพลงาม ม.2/2

รางวัลชนะเลิศ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. นายสิทธิพงษ์ บับพาน ม.6/4
2. นางสาวณัฐกานต์ ขีดเข้ม ม.4/2

 
     
 
   
  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกมส์สร้างสรรค์ ม.ปลาย  
   
 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเกมส์สร้างสรรค์ ม.ปลาย เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นายเสฎฐนันท์ ยอดมานะพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/1
นายศักดิ์สิทธิ์ กริ่งสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.4/1
  รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Text Editor ม.ปลาย และ การแข่งขัน e-book ม.ต้น  
   
 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Text Editor ม.ปลาย และ การแข่งขัน e-book ม.ต้น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นายพงษ์พัฒน์ ต้นงาม นักเรียนชั้น ม.6/1
นายกฤษดา ท่าสะอาด นักเรียนชั้น ม.5/4
เด็กหญิงณัฐกานต์ ขีดเข้ม นักเรียนชั้น ม.2/2
เด็กหญิงพรทิพย์ มิเถาวัลย์ นักเรียนชั้น ม.2/2

 
     
 
   
  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกมส์สร้างสรรค์ ม.ปลาย  
   
 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Web editor ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นางสาวปนัดดา ดอกนารี นักเรียนชั้น ม.5/7
นายสิทธิพงษ์ บับพาน นักเรียนชั้น ม.4/3
เด็กชายนราวิชญ์ กองแก้ว นักเรียนชั้น ม.3/2
เด็กชายรัฐกร ปัจจุทรา นักเรียนชั้น ม.1/2
  รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Text Editor ม.ปลาย และ การแข่งขัน e-book ม.ต้น  
   
 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.4/1
นายธีรภัทร ป้องทัพไทย นักเรียนชั้น ม.4/11
นายศตวรรษ แสงทอง นักเรียนชั้น ม.4/2
เด็กชายประสิทธิพงษ์ ประถาทะยัง นักเรียนชั้น ม.3/2
เด็กชายทรงยุทธ บาลี นักเรียนชั้น ม.3/2
เด็กหญิงสุชาดา นาคูณ นักเรียนชั้น ม.3/2

 
     
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาซี และรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมภาษาซี
   
 
รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมภาษาซี
   
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ ปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น 2) โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ 3) โรงเรียนปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ ตัวแทนคือ 1) นายชาคริต ทิพวัฒน์ ม.6/1 และ2) นายจิระวัฒน์ จรูญแสง ม.6/1

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ ปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น 2) โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จ.ศรีสะเกษ 3) โรงเรียนศรีแก้วพิทยา จ.ศรีสะเกษ ตัวแทนคือ 1) นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.5/1 และ2) นายประทีป นาเจริญ ม.6/1

   
 
     
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ต้น
   
 
   
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ ปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น 2) โรงเรียนไชยวานวิทยา จ.อุดรธานี 3) โรงเรียนเซนต์แมรี่ จ.อุดรธานี ตัวแทนคือ 1) นายรัฐกร ปัจจุทรา ม.3/2 และ2) นายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล ม.3/2

   
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ปลาย
   
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ปลาย
   
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ ปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ทีม 2 จ.ขอนแก่น 2) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ทีม 1 จ.ขอนแก่น 3) โรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย ตัวแทนคือ 1) นายชาคริต ทิพวัฒน์ ม.6/1 และ2) นายจิระวัฒน์ จรูญแสง ม.6/1

ตัวแทน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ทีม 2 1) นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.5/1 และ2) นายประทีป นาเจริญ ม.6/1
ตัวแทน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ทีม 2 1) นายชาคริต ทิพวัฒน์ ม.6/1 และ2) นายจิระวัฒน์ จรูญแสง ม.6/1

   
 
     
 
ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาไอซีที ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ไอซีทีขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น
 
 
 
 
   
 
   
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ไอซีทีขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

   
 
 
 
ผลการคัดเลือก อันดับที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
 
ผลการคัดเลือก อันดับที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   
 
 

ตัวแทน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.ต้น 1) เด็กชายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล ม.3/2 และ2) เด็กชายธนวัฒน์ พลวงศ์ ม.3/2
ตัวแทน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.ปลาย 1) นายชาคริต ทิพวัฒน์ ม.6/1 และ2) นายจิระวัฒน์ จรูญแสง ม.6/1
<<ผลการแข่งขัน>>

   
 
     
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตัวแทน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้แก่ 1) นายตนุสรณ์ สนธิมูล ม.4/2 2) นางสาวอรพรรณ นาอุดม ม.4/2 และ 3) นางสาวอรอุมา วิโรจกิจเจริญ ม.4/2

   
 
     
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
 
   
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตัวแทนคือ 1) นายประสิทธิพงษ์ ประถาทะยัง ม.4/1 2) เด็กชายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล ม.2/2 และ 3) เด็กชายณัฐฏพงษ์ ฐานะวัน ม.2/2

   
 
 
     
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
 
   
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตัวแทนคือ 1) นายชาคริต ทิพวัฒน์ ม.5/1 2) นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.4/1 และ 3) นายภูบดินทร์ ชมบุญ ม.4/2

   
 
     
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบปัญหาไอที
   
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 
 
 
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิชาการราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น ตัวแทนคือ 1) นายเสฏฐนันท์ ยอดมานะพงษ์ ม.5/1 และ2) นายจิระวัฒน์ จรูญแสง ม.5/1

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิชาการราชภัฏ ศรีสะเกษ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตัวแทนคือ 1) นายชาคริต ทิพวัฒน์ ม.5/1 2)นายจีรศักดิ์ แบบทอง ม.5/4 และ3) นายอิทธิพัทธ์ วงษ์หมากเห็บ ม.5/3

   
 
     
 
   
  การประกวดโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2  
   
 
เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายเสฎฐนันท์ ยอดมานะพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/1
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.4/1
  การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์(Web Design Contest)  
   
 

เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์(Web Design Contest) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 มหาวิทยาล้ยขอนแก่น
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายนราวิชญ์ กองแก้ว นักเรียนชั้น ม.3/2
นางสาวปนัดดา ดอกนารี นักเรียนชั้น ม.5/7

 
     
 
   
  รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  
   
 

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ปลาย งานเปิดบ้านคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559 ตัวแทนนักเรียน คือ
นายชัยชีวิน วรราช นักเรียนชั้น ม.6/7
นายวรากร ชนะน้อย นักเรียนชั้น ม.6/3

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ต้น งานเปิดบ้านคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนนักเรียน คือ
นายธนวัฒน์ ศรีทับรักษ์ นักเรียนชั้น ม.3/1
นางสาวศุภกานต์ มั่นใจ นักเรียนชั้น ม.3/1

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน google drive  
   
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน google drive งานมหกรรมสัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปี 2558 ตัวแทนนักเรียน คือ
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.3/1
เด็กชายพงษกรณ์ วงศ์บา นักเรียนชั้น ม.2/2
เด็กชายธีรภัทร จันทศรี นักเรียนชั้น ม.1/11

 
     
 
รางวัลชมเชย การการตอบปัญหาไอที โครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
รางวัลชมเชย การตอบปัญหาไอที
   
 
รางวัลชมเชย การประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)
   
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาไอที โครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 84 ทีม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 8 ทีมสุดท้าย เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลชมเชย (อันดับที่ 4) ตัวแทนคือ นายจิรายุ สุจริต ม.5/6 และนายจิระวัฒน์ จรูญแสง ม.4/1 และรางวัลชมเชย การประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ตัวแทนคือ 1) นายจารุพจน์ คำไพเราะ ม.4/9 2) เด็กชายจตุพล ชลิทธิกุล ม.3/2 และ 3) เด็กชายนราวิชญ์ กองแก้ว ม.3/2
   
 
     
 
รางวัลชมเชย การการตอบปัญหาไอที โครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
รางวัลชมเชย การตอบปัญหาไอที
   
 
   
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาไอที โครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 56 ทีม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 8 ทีมสุดท้าย เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลชมเชย (อันดับที่ 4) ตัวแทนคือ นายณัฐพงษ์ ลุนหงษ์ ม.6/9 และนายจตุรานนท์ ทะยอมใหม่ ม.6/10
   
 
     
 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๑
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21
   
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อันดับที่ ๖ ตัวแทน คือ เด็กชายนราวิชญ์ กองแก้ว ม.๑/๒ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้อันดับที่ ๔ ตัวแทนคือ นางสาวศิรินันท์ ปัตตะเน ม.๖/๑๑
 
   
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ม.ต้น และ ม.ปลาย
   
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเปิดบ้านวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนที่เป็นตัวแทน ม.ต้น ได้แก่ ๑.นายธนวัฒน์ ศรีทับรักษ์ ม.๓/๑ ๒.เด็กหญิงศุภกานต์ มั่นใจ ม.๓/๑ ตัวแทนระดับ ม.ปลาย ได้แก่ ๑) นายวรากร ชนะน้อย ม.๖/๓ และ ๒) นายชัยชีวิน วรราช ม.๖/๗
 
     
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
   
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในงาน MBS Festival 2014 ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนนักเรียนได้แก่ ๑.นายจตุรานนท์ ทะยอมใหม ๒.นายอภิวุฒิ นฤนาทวัฒนา ๓. นายบำเหน็จ นาโสม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
 
   
   
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
   
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในงาน MBS Festival 2013 ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนนักเรียนได้แก่ ๑.นายมงคล ชนะดี ๒.นายณัฐพงษ์ ลุนหงษ์ ๓. นายจตุรานนท์ ทะยอมใหม่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
 
   
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลชนะเลิศ
   
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในงาน MBS Festival 2012 ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนนักเรียน ได้แก่ ๑. นายมงคล ชนะดี ๒. นายกฤษดา อินศิริ ๓.นายจตุรานนท์ ทะยอมใหม่ และได้รับรางวัลชนะเลิศ
 
   
 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๐
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตัวแทนคือ เด็กชายธนธรณ์ ธรรมทอง และได้อันดับที่ ๘
 
   
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ท้องถิ่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ท้องถิ่นไทยชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตัวแทนคือ ๑.นายณัฐพงษ์ ลุนหงษ์ ๒. นายณัฐดนัย พิมพ์พิสุทธิพงษ์ ๓. นายณัฐวุฒิ ภูเหิน และได้รับรางวัลชนะเลิศ
   
 
   
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตัวแทนคือ ๑.นายณัฐพงษ์ ลุนหงษ์ ๒. นายณัฐดนัย พิมพ์พิสุทธิพงษ์ ๓. นายณัฐวุฒิ ภูเหิน และได้รับรางวัลชนะเลิศ
   
 
   
 
รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒๕ เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ และได้รับรางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันระดับประเทศ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตัวแทนคือ ๑.นายณัฐพงษ์ ลุนหงษ์ ๒. นายอภิวุฒิ นฤนาทวัฒนา ๓. นายณัฐวุฒิ ภูเหิน
   
 
   
 
รางวัลชนะเลิศ การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ชั้น ม.๔-๖ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (อันดับ ที่ ๗) ตัวแทนคือ ๑.นายมงคล ชนะดี ๒. นายภูวไนย ชัยพลทอง
   
 
   
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ประเภทครู-อาจารย์ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ (NSC2013)
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน
 
 
 
  ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์(Content of Learning Management System) เรื่อง บทเรียนออนไลน์ตรีโกณมิติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับโล่ห์ พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน
   
 
   
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๕
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 
     
     
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชมHit Counterเริ่มนับวันที่ 21 กรกฎาคม 2554