"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี  
 

 

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25(ปี 2561 ระดับภาคฯที่จังหวัดบุรีรัมย์)

ที่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
รางวัล
ตัวแทนนักเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
1
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ไลไธสง
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  จ้ายหนองบัว
1. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
2
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ
1. เด็กชายณภัทร  หูชัยภูมิ
2. เด็กชายสหรัฐ  นามโยธา
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
3
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ
1. นางสาวพรทิพย์  มิเถาวัลย์
2. นางสาวเกววลี  บุญโนนแต้
1. นายขวัญชัย  หายหัตถี
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
4
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐพงษ์  ฐานะวัน
2. นางสาวณัฐกานต์  ขีดเข้ม
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
5
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตเมธ  ชินโคตร
2. นายวชิรวิชญ์  กองแก้ว
3. นายอัจฉริยะ  สมสกีสิทธิ์
1. นายวรวัฒน์   ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
6 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. เด็กชายชลชาติ  เชื้อกุล
2. เด็กชายนันต์ภัทธ์  ทองศิริสุกูล
1. นายวรวัฒน์   ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
7 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. เด็กหญิงชุติกานต์  พินไธสงคฺ
2. เด็กหญิงศศิประภา  เทียนศรี
1. นายขวัญชัย  หายหัตถี
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
8 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นายภีมเดช  ภาคมณฑา
2. นายรัฐชัย  ตั้งตรีวีระกุล
1. นายวรวัฒน์   ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
9 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวพรทิพา  ชนะน้อย
2. นางสาวพรสินี  ปุราทาเน
1. นายขวัญชัย  หายหัตถี
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
10 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. เด็กชายพิษณุ  ตินนัง
2. เด็กชายสุทธิบดี  สีดา
1. นายจักรพันธ์  ทองผาย
2. นายสราวุธ  ศรียางนอก
11 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นายธนวันต์  ไชยตัน
2. นายนนทพันธ์  ประกอบนันท์
1. นายจักรพันธ์  ทองผาย
2. นายสราวุธ  ศรียางนอก
             

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25(ปี 2560 ระดับภาคฯที่จังหวัดขอนแก่น)

ที่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
รางวัล
ตัวแทนนักเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
1
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
81
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภพธร  มะลาหอม
2. เด็กชายภีมเดช  ภาคมณทา
1. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
93
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐพงษ์  ฐานะวัน
2. เด็กชายรัฐชัย  ตั้งตรีวีระกุล
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
86
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกววลี  บุญโนนแต้
2. เด็กหญิงเอื้ออารี  ดีพลงาม
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
4
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
95
ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกานต์  ขีดเข้ม
2. นายสิทธิพงษ์  บับพาน
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
5
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
88
ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาคริต  ทิพวัฒน์
2. นายภูบดินทร์  ชมบุญ
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

92

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติภัทร  อินทวงษ์
2. เด็กชายนัฐพงษ์  ภูบาลชื่น
3. เด็กชายสถาปนา  หานะพันธ์
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
7
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
80
ทอง ชนะเลิศ 1. นายตนุสรณ์  สนธิมูล
2. นางสาวอรพรรณ  นาอุดม
3. นางสาวอรอุมา  วิโรชกิจเจริญ
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
8
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
90
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรเดช  แซ่ฉั่ว
2. นายพีรพล  ลุนหงส์
3. เด็กหญิงอชิรญา  แสนวงษ์
1.นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2.นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
9
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
90
ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  บัวจันทร์
2. นายภูมิ  เชิดพานิช
3. นายสิทธิศักดิ์  แสงกระสินธุ์
1.นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2.นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ปี 2559 ระดับภาคฯที่จังหวัดบึงกาฬ)

ที่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
รางวัล
ตัวแทนนักเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
1
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
84
ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  แว่นใหญ่
2. นางสาวรุ่งฤดี  ภู่สว่าง
1. นายจักรพันธ์  ทองผาย
2. นายสราวุธ  ศรียางนอก
2
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90 ที่ 1 ของจังหวัด
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  มิเถาวัลย์
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อิสระกูล
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
93
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ขีดเข้ม
2. เด็กหญิงเกววลี  บุญโนนแต้
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
4
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
94
ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  ดอกนารี
2. นายสิทธิพงษ์  บับพาน
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
5
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
96 ที่ 1 ของจังหวัด
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐพงษ์  ฐานะวัน
2. เด็กชายรัฐชัย  ตั้งตรีวีระกุล
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
88
ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาคริต  ทิพวัฒน์
2. นายภูบดินทร์  ชมบุญ
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
7
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

93 ที่ 1 ของจังหวัด

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชา  อรรคฮาต
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อรรคฮาต
3. เด็กชายรัฐกร  ปัจจุทรา
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
8
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
81.5
ทอง ชนะเลิศ 1. นายทรงยุทธ  บาลี
2. นายประสิทธิพงษ์  ประถาทะยัง
3. นางสาวหยกมณี  ตั้งใจ
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
9
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
80
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ   แก้วกัณฑ์
2. เด็กชายภูมิ   เชิดพานิช
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   แสงกระสินธุ์
1.นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2.นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์์
10
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
85
ทอง ชนะเลิศ 1. นายดนุพร   จิตแสง
2. นายปิยวัฒน์   แสนศรี
3. นายอชิรวิชญ์  แสนวงษ์
1.นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2.นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์


(ปี 2558 ระดับภาคฯที่จังหวัดสุรินทร์)

 

 
 
ที่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
รางวัล
ตัวแทนนักเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
1
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
95.2
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤบดินทร์  สัมพันธสิทธิ์
2. เด็กชายพัชริดา  แซ่แต้
1. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
81.8
ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  แว่นใหญ่
2. นางสาวรุ่งฤดี  ภู่สว่าง
1. นายจักรพันธ์  ทองผาย
2. นายสราวุธ  ศรียางนอก
3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
83
ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  กริ่งสันเที๊ยะ
2. นายเสฎฐนันท์  ยอดมานะพงศ์
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
4
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
95
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ขีดเข้ม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  มิเถาวัลย์
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
5
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
94
ทอง ชนะเลิศ 1. นายนราวิชญ์  กองแก้ว
2. เด็กชายรัฐกร  ปัจจุทรา
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
91
ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  ดอกนารี
2. นายสิทธิพงษ์  บับพาน
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
7
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
87
ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  ท่าสะอาด
2. นายพงษ์พัฒน์  ต้นงาม
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
8
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
91.25
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทศรี
2. เด็กชายประสิทธิพงษ์  ประถาทะยัง
3. เด็กหญิงสุชาดา  นาคูณ
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
9
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
87
ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  จรูญแสง
2. นายธีรภัทร   ป้องทัพไทย
3. นายศตวรรษ  แสงทอง
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
10 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
87
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชธกร  พุทโธวาท
2. เด็กชายพีรพล  ลุนหงศ์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงกระสินธุ์
1.นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2.นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์์
11 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
90
ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  สุจริต
2. นายพรพระนาย  พรมนอก
3. นายอชิรวิชญ์  แสนวงษ์
1.นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2.นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์

 

 
 


(ปี 2557 ระดับภาคฯที่จังหวัดสกลนคร)

 

 
 
ที่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
รางวัล
ตัวแทนนักเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
1
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
84.8
ทอง
ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงยุทธ  บาลีี
2. เด็กชายนฤบดินทร์  สัมพันธสิทธิ์
1. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
86
ทอง
ชนะเลิศ 1. นายจารุพจน์  คำไพเราะ
2. นายพงศกร  แว่นใหญ่
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
96
ทอง
ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวิชญ์  กองแก้ว
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  บับพาน
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
4
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
88.6
ทอง
ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  ดอกนารี
2. นางสาววิภาภรณ์  อ่างบุญมี
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
5
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
91
ทอง
ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  ท่าสะอาด
2. นายพงษ์พัฒน์  ต้นงาม
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางสาววิชรียา  สิทธิแก้ว
6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
87.4
ทอง
ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  จรูญแสง
2. เด็กชายภานุเดช  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
3. เด็กชายเสฏฐนันท์   ยอดมานะพงษ์
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
7 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96
ทอง
ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุติมันต์  แสนโคตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  แสนศรี
3. เด็กชายเทียนชัย  ราศรี
1.นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2.นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
8 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 91.2
ทอง
ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  สุจริต
2. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์ทองงาม
3. นายอชิรวิชญ์  แสนวงษ
1.นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2.นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
     
 

(ปี 2556 ระดับภาคฯที่จังหวัดนครพนม)

 
 
ที่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
รางวัล
ตัวแทนนักเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
1
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
91
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวิชญ์  กองแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พับพาน
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
2
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
94
ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรตระกูล  บุญสิทธิ์
2. นางสาวศิรินันท์  ปัตตะเนย์
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
80.9
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ   สุจริต
2. เด็กชายพรพระนาย   พรมนอก
3. นายอชิรวิชญ์   แสนวงษ์
1.นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2.นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
4
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
88.3
ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  ลุนหงษ์
2. นายวชิรวิทย์  เตรียมวิทยานนท์
3. นายอภิวุฒิ  นฤนาทวัฒนา
1.นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2.นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ปี 2555 ระดับภาคฯที่จังหวัดชัยภูมิ)

ที่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
รางวัล
ตัวแทนนักเรียน
ครูผู้ฝึกสอน
1
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
86
ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กริ่งสันเที๊ยะ
2. เด็กชายเสฎฐนันท์  ยอดมานะพงศ์
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
2
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
96
ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล ชนะดี
2. นายภูวไนย ชัยพลทอง
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
87
ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรินันท์ ปัตตะเน
2. นางสาววิภาภรณ์ อ่างบุญมี
3. นางสาวพรพิมล พลเสน
1. นางวิทชรียา ทองผาย
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
4
อัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
89
ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิษกะ ปุ้งโพธิ์
2. นายธัญรัตน์ ป้องทัพไทย
1. นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
5
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
80
ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  ลุนหงษ์
2. นายวชิรวิทย์  เตรียมวิทยานนท์
3. นายอภิวุฒิ  นฤนาทวัฒนา
1.นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2.นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชมhit counters เริ่มนับ 21 กรกฎาคม 2554