"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี  
 

 

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2561
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ปี 2561 ระดับภาคฯที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทม.นางรอง)

ที่
รายการ
ตัวแทนนักเรียน

ผลการแข่ง

ระดับจังหวัด

ผลการแข่ง

ระดับภาคฯ

ผลการแข่ง

ระดับประเทศ

1
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น เด็กหญิงเอื้ออารี ดีพลงาม ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 1 ของภาคฯ  
2
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย นางสาวเกวลี บุญโนนแต้ ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 4 ของภาคฯ  
4
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ต้น 1. เด็กชายธีรเดช  แซ่ฉั่ว
2. เด็กชายทศพล ชมภูนุช
3. เด็กหญิงอชิรญา  แสนวงษ์
ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 4 ของภาคฯ  

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2560
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ปี 2560 ระดับภาคฯที่จังหวัดร้อยเอ็ด)

ที่
รายการ
ตัวแทนนักเรียน

ผลการแข่ง

ระดับจังหวัด

ผลการแข่ง

ระดับภาคฯ

ผลการแข่ง

ระดับประเทศ

1
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น เด็กหญิงเกวลี บุญโนนแต้ ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 2 ของภาคฯ งดระดับประเทศ
2
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย นางสาวณัฐกานต์ ขีดเข้ม ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 4 ของภาคฯ งดระดับประเทศ
3
โครงงานการงานอาชีพฯ 1. นายตนุสรณ์  สนธิมูล
2. นางสาวอรพรรณ  นาอุดม
3. นางสาวอรอุมา  วิโรชกิจเจริญ
ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 1 ของภาคฯ งดระดับประเทศ
4
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ต้น 1. เด็กชายก้องภพ   แก้วกัณฑ์
2. เด็กชายภูมิ   เชิดพานิช
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   แสงกระสินธุ์
ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 8 ของภาคฯ งดระดับประเทศ

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2559
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ปี 2559 ระดับภาคฯที่จังหวัดขอนแก่น)

ที่
รายการ
ตัวแทนนักเรียน

ผลการแข่ง

ระดับจังหวัด

ผลการแข่ง

ระดับภาคฯ

ผลการแข่ง

ระดับประเทศ

1
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น นางสาวณัฐกานต์ ขีดเข้ม ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 1 ของภาคฯ งดระดับประเทศ
2
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย นางสาวปนัดดา ดอกนารี ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 1 ของภาคฯ งดระดับประเทศ
3
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ต้น 1. เด็กหญิงอชิรญา แสนวงษ์
2. เด็กชายพีรพล  ลุนหงศ์
3. เด็กชายธีรเดช แช่ซั่ว
ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 1 ของภาคฯ งดระดับประเทศ
4
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ปลาย 1. นายจิรายุ  สุจริต
2. นายพรพระนาย  พรมนอก
3. นายอชิรวิชญ์  แสนวงษ์
ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 1 ของภาคฯ งดระดับประเทศ

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2558
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ปี 2558 ระดับภาคฯที่จังหวัดเลย(เชียงคาน))

ที่
รายการ
ตัวแทนนักเรียน

ผลการแข่ง

ระดับจังหวัด

ผลการแข่ง

ระดับภาคฯ

ผลการแข่ง

ระดับประเทศ

1
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น เด็กชายนราวิชญ์ กองแก้ว ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 6 ของภาคฯ  
2
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย นางสาวปนัดดา ดอกนารี ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 4 ของภาคฯ  
3
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ต้น 1. เด็กชายชุติมันต์  แสนโคตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  แสนศรี
3. เด็กชายเทียนชัย  ราศรี
ที่ 2 ของจังหวัด    
4
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ปลาย 1. นายจิรายุ  สุจริต
2. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์ทองงาม
3. นายอชิรวิชญ์  แสนวงษ
ที่ 2 ของจังหวัด    

 

 
 

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ปี 2557 ระดับภาคฯที่จังหวัดชัยภูมิ)

ที่
รายการ
ตัวแทนนักเรียน

ผลการแข่ง

ระดับจังหวัด

ผลการแข่ง

ระดับภาคฯ

ผลการแข่ง

ระดับประเทศ

1
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น เด็กชายนราวิชญ์ กองแก้ว ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 6 ของภาคฯ  
2
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย นางสาวปนัดดา ดอกนารี ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 2 ของภาคฯ ที่ 4 ระดับประเทศ
3
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ต้น 1. เด็กชายชุติมันต์  แสนโคตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  แสนศรี
3. เด็กชายเทียนชัย  ราศรี
ที่ 2 ของจังหวัด    
4
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ปลาย 1. นายจิรายุ  สุจริต
2. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์ทองงาม
3. นายอชิรวิชญ์  แสนวงษ
ที่ 2 ของจังหวัด    
 
 

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2556
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ปี 2556 ระดับภาคฯที่จังหวัดยโสธร)

ที่
รายการ
ตัวแทนนักเรียน

ผลการแข่ง

ระดับจังหวัด

ผลการแข่ง

ระดับภาคฯ

ผลการแข่ง

ระดับประเทศ

1
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น เด็กชายนราวิชญ์ กองแก้ว ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 4 ของภาคฯ  
2
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย นางสาวศิรินันท์ ปัตตะเน ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 4 ของภาคฯ  
3
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ต้น 1. เด็กชายจิรายุ   สุจริต
2. เด็กชายพรพระนาย   พรมนอก
3. นายอชิรวิชญ์   แสนวงษ์
ที่ 2 ของจังหวัด    
4
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ปลาย 1. นายณัฐพงษ์  ลุนหงษ์
2. นายวชิรวิทย์  เตรียมวิทยานนท์
3. นายอภิวุฒิ  นฤนาทวัฒนา
ที่ 2 ของจังหวัด    

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2555
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ปี 2555 ระดับภาคฯที่จังหวัดร้อยเอ็ด)

ที่
รายการ
ตัวแทนนักเรียน

ผลการแข่ง

ระดับจังหวัด

ผลการแข่ง

ระดับภาคฯ

ผลการแข่ง

ระดับประเทศ

1
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น นายฉัตรตระกูล  บุญสิทธิ์ ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 3 ของภาคฯ ที่ 4 ระดับประเทศ
2
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย นางสาวศิรินันท์ ปัตตะเน ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 1 ของภาคฯ ที่ 1 ระดับประเทศ
3
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ต้น 1. เด็กชายชุติมันต์  แสนโคตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  แสนศรี
3. เด็กชายเทียนชัย  ราศรี
ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 4 ของภาคฯ  
4
ทักษะหุ่นยนต์ ม.ปลาย 1. นายณัฐพงษ์  ลุนหงษ์
2. นายวชิรวิทย์  เตรียมวิทยานนท์
3. นายอภิวุฒิ  นฤนาทวัฒนา
ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 1 ของภาคฯ ที่ 1 ระดับประเทศ
 
     
     
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชมhit counters เริ่มนับ 21 กรกฎาคม 2554