คลิปสอนย้อนหลัง ม.1/9,1/10,1/11,1/12 (ภาคเรียนที่ 2/2560)
  workshop#1 แผ่นพับ
คลิปสอนย้อนหลัง 
 workshop#2 จดหมายเวียน

คลิปสอนย้อนหลัง 
 workshop#3 สูตรสมการคณิตศาสตร์

คลิปสอนย้อนหลัง 
  workshop#4 แผนภูมิ

คลิปสอนย้อนหลัง 
 คลิปสอนย้อนหลัง ม.2/1,2/2 (ภาคเรียนที่ 2/2560)
  workshop#1 วาดการ์ตูนต้นแบบลงในกระดาษ A4
ไม่มีคลิปสอนย้อนหลัง 

 workshop#2 วาดภาพการ์ตูนต้นแบบ ด้วย Flash

คลิปสอนย้อนหลัง 
 workshop#3 การ Animate ตา

คลิปสอนย้อนหลัง 
  
 คลิปสอนย้อนหลัง ม.4/12 (ภาคเรียนที่ 2/2560)
  workshop#1 การใช้ฟังก์ชั่น if

คลิปสอนย้อนหลัง 
 workshop#2 จดหมายเวียน

คลิปสอนย้อนหลัง 
 workshop#3 สูตรสมการคณิตศาสตร์

คลิปสอนย้อนหลัง 
  workshop#4 แผนภูมิ

คลิปสอนย้อนหลัง