"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี  
 
     
  ผลงานนักเรียน  
  ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556-2558  
  ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556-2558  
     
  งานการเรียนการสอน  
  รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (CP)  
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงาน ม.3  
   
   
 

 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
 ใบงานที่ 1 โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมคางหมู และวงกลม(23/11/58)
 ใบงานที่ 2 โปรแกรมเครื่องคิดเลข(21/12/58) 
 การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก 
 ใบงานที่ 3 โปรแกรมตัดเกรด ด้วยคำสั่ง IF else (4/1/59) 
 ใบงานที่ 4 โปรแกรมคำนวณค่าตอบแทน(โบนัส) ด้วยคำสั่ง IF else(11/1/59) 

 การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ
 ใบงานที่ 5 โปรแกรมทำซ้ำ While Loop

 
   
 
 ใบงานที่ 1 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อและตาราง(3/1-12/11/58)(3/2-11/11/58)
 ใบงานที่ 2 ฟอร์ม(3/1-19/11/58)(3/2-18/11/58)
 ใบงานที่ 3 เฟรม(3/1-26/11/58)(3/2-6/1/59)
 ใบงานที่ 4 แผนที่รูปภาพ(3/2-2/12/58)(3/1-3/12/58)
 ใบงานที่ 5 การเชื่อมโยงในเฟรมลอย(3/2-23/12/58)(3/1-7/1/59)
 ใบงานที่ 6 รูปภาพ มัลติมีเดีย และวิดีโอ
 
   
 
 ภาพการ์ตูนต้นแบบ(ุ2/1-6/11/58)(ุ2/2-4/11/58)
 การสเก็ตภาพและระบายสีภาพต้นแบบ(ุ2/2-18/11/58)(2/1-27/11/58)
 การกำหนดการเคลื่อนไหว ปาก ตา คิ้ว(ุ2/2-2/12/58)(2/1-11/12/58)
 การกำหนดการเคลื่อนไหว ขา แขน(Animate)(ุ2/2-6/1/59)(2/1-8/1/59) 
 
   
 
 คำนวณเกรดเฉลี่ยและฟังก์ชั่น RANK จัดอันดับ(ุ2/6-24/11/58) 
 การใช้ฟังก์ชั่น IF ตัดเกรด(ุ2/6-1/12/58)   
  บัญชีเงินเดือนพนักงาน(2/6-22/12/58) 
  บัญชีสินค้าคงคลัง(2/6-5/1/59)    
  การพิมพ์สูตรสมการทางคณิตศาสตร์(2/6-12/1/59)    
 
   
 
ปีการศึกษา 2558
 
 
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3
 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4/12
 
ชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นเยาว์
 
     
 
ปีการศึกษา 2557
 
 
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3
  วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 ม.3
 
วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 6 ม.3
  วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ม.4
 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
 
ชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นเยาว์
   
 
 
ปีการศึกษา 2556
 
 
  แอนิเมชั่นและสื่อประสม ม.2
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3
  การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 
การเขียนโปรแกรมภาษา Action Script ม.6
 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.6
  ชุมนุมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 
     
 
ปีการศึกษา 2555
 
 
 
คอมพิวเตอร์ 1 ม.1
  คอมพิวเตอร์ 2 ม.1
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 
การเขียนโปรแกรมภาษา Action Script ม.6
 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.6
   
 
 
ปีการศึกษา 2554
 
 
 
ทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.5
 
   

 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
 
การแข่งขันตอบปัญหาไอที MBS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
  รางวัลชนะเลิศ MBS2012  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 MBS2013  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 MBS2014  
 
 
     
 
 
 
การแข่งขันเขียนโฮมเพจ
 
 
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 
  รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคที่จังหวัดยโสธร (อันดับที่ 4)  
  รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคที่จังหวัดเลย (อันดับที่ 6)  
  รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ (อันดับที่ 12)  
 
 

     
 
 
  รางวัลชมเชย การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ปลาย ปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
 
  รางวัลชมเชย การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ปลาย ปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
 
     
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 6 รายการ ปี 2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 4 รายการ ปี 2556 ณ จังหวัดนครพนม
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 8 รายการ ปี 2557 ณ จังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 9 รายการ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์
 

 

 

รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. นายชาคริต ทิพย์วัฒน์ ม.6/1
2. นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.5/1

รางวัลชนะเลิศ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. เด็กชายสถาปนา หานะพันธ์ ม.3/11
2. เด็กชายฐิติภัทร อินทวงศ์ ม.3/11
3. นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.3/11

รางวัลชนะเลิศ การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม. 1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. เด็กชายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล ม.3/2
2. เด็กชายณัฏฐพงษ์ ฐานะวัน ม.3/2

รางวัลชนะเลิศ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. นายตนุสรณ์ สนธิมูล ม.4/2
2. นางสาวอรพรรณ นาอุดม ม.4/2
3. นางสาวอรอุมา วิโรชกิจเจริญ ม.4/2

รางวัลชนะเลิศ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. เด็กชายภพธร มะลาหอม ม.3/2
2. เด็กชายภีมเดช ภาคมณฑา ม.3/2

รางวัลชนะเลิศ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. เด็กหญิงเกวลี บุญโนนแต้ ม.3/2
2. เด็กหญิงเอื้ออารี ดีพลงาม ม.2/2

รางวัลชนะเลิศ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 รอบคัดเลือกตัวแทน สพม.25 <<ผลการแข่งขัน>>ตัวแทน คือ
1. นายสิทธิพงษ์ บับพาน ม.6/4
2. นางสาวณัฐกานต์ ขีดเข้ม ม.4/2

 

 

รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมภาษาซี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ตัวแทนคือ
1. นายชาคริต ทิพย์วัฒน์ ม.6/1
2. นายจิรวัฒน์ จรูญแสง ม.6/1

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ตัวแทน คือ
1. นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.5/1
2. นายประทีป นาเจริญ ม.6/1

 

 

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ม.ต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2560 ตัวแทนคือ
1. เด็กชายรัฐกร ปัจจุทรา ม.3/2
2. เด็กชายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล ม.3/2

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2560 ตัวแทน คือ
1. นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.5/1
2. นายประทีป นาเจริญ ม.6/1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบปัญหาไอที ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2560 ตัวแทน คือ
1. นายชาคริต ทิพย์วัฒน์ ม.6/1
2. นายจิรวัฒน์ จรูญแสง ม.6/1

 

 

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านไอซีที ระดับ ม.ต้น ในการแข่งขันตอบปัญหาไอทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 59 ทีม ตัวแทนคือ
1. เด็กชายธนวัฒน์ พละวงศ์ ม.3/2
2. เด็กชายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล ม.3/2

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
84
ลำดับที่ 2 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จ.นครราชสีมา
80
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
78
ลำดับที่ 4 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
76
ลำดับที่ 5 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด
76
ลำดับที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จ.ขอนแก่น
74
ลำดับที่ 7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
72
ลำดับที่ 8 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ.บึงกาฬ
72
ลำดับที่ 9 โรงเรียนโนนกอกวิทยา จ.ชัยภูมิ
70
ลำดับที่ 10 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ.สุรินทร์
70
ลำดับที่ 11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
70

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านไอซีที ระดับ ม.ปลาย ในการแข่งขันตอบปัญหาไอทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 78 ทีม ตัวแทนคือ
1. นายชาคริต ทิพย์วัฒน์ ม.6/1
2. นายจิรวัฒน์ จรูญแสง ม.6/1

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
88
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จ.ขอนแก่น
84
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม จ.มหาสารคาม
84
ลำดับที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
84
ลำดับที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
76
ลำดับที่ 6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จ.นครราชสีมา
74
ลำดับที่ 7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา
74
ลำดับที่ 8 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
72
ลำดับที่ 9 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา จ.มหาสารคาม
70
ลำดับที่ 10 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา จ.ยโสธร
70
ลำดับที่ 11 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จ.อุบลราชธานี
70
 

 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด <<ผลการแข่งขันระดับภาค>> ตัวแทนคือ
1.นายตนุสรณ์ สนธิมูล ม.4/2
2.นางสาวอรพรรณ นาอุดม ม.4/2
3.นางสาวอรอุมา วิโรชกิจเจริญ ม.4/2

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตัวแทนคือ
1.นายตนุสรณ์ สนธิมูล ม.4/2
2.นางสาวอรพรรณ นาอุดม ม.4/2
3.นางสาวอรอุมา วิโรชกิจเจริญ ม.4/2

 

 

รับทุนสนับสนุนโครงการรอบแรก การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 NSC2016 ตัวแทนนักเรียน คือ
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.4/1
นายจีรศักดิ์ แบบทอง นักเรียนชั้น ม.4/5
นายศักดิ์สิทธิ์ กริ่งสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.4/1

 

 


รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Web editor ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นางสาวปนัดดา ดอกนารี นักเรียนชั้น ม.5/7
นายสิทธิพงษ์ บับพาน นักเรียนชั้น ม.4/3
เด็กชายนราวิชญ์ กองแก้ว นักเรียนชั้น ม.3/2
เด็กชายรัฐกร ปัจจุทรา นักเรียนชั้น ม.1/2

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.4/1
นายธีรภัทร ป้องทัพไทย นักเรียนชั้น ม.4/11
นายศตวรรษ แสงทอง นักเรียนชั้น ม.4/2
เด็กชายประสิทธิพงษ์ ประถาทะยัง นักเรียนชั้น ม.3/2
เด็กชายทรงยุทธ บาลี นักเรียนชั้น ม.3/2
เด็กหญิงสุชาดา นาคูณ นักเรียนชั้น ม.3/2

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเกมส์สร้างสรรค์ ม.ปลาย เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นายเสฎฐนันท์ ยอดมานะพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/1
นายศักดิ์สิทธิ์ กริ่งสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.4/1
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Text Editor ม.ปลาย และ การแข่งขัน e-book ม.ต้น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นายพงษ์พัฒน์ ต้นงาม นักเรียนชั้น ม.6/1
นายกฤษดา ท่าสะอาด นักเรียนชั้น ม.5/4
เด็กหญิงณัฐกานต์ ขีดเข้ม นักเรียนชั้น ม.2/2
เด็กหญิงพรทิพย์ มิเถาวัลย์ นักเรียนชั้น ม.2/2

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิชาการ ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายชาคริต ทิพวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.4/1
นายอิทธิพัทธ์ วงษ์หมากเห็บ นักเรียนชั้น ม.4/1
นายจีรศักดิ์ แบบทอง นักเรียนชั้น ม.4/5

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิชาการ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.4/1
นายเสฎฐนันท์ ยอดมานะพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/1

 

 

สรุป ผลการแข่งขันการตอบปัญหาด้านไอซีที ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 114 ทีม แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีโรงเรียนผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 11 โรงเรียนเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
92
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
88
ลำดับที่ 3 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
80
ลำดับที่ 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ
80
ลำดับที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
80
ลำดับที่ 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม
76
ลำดับที่ 7 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
76
ลำดับที่ 8 โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
74
ลำดับที่ 9 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
70
ลำดับที่ 10 โรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา
70
ลำดับที่ 11 โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น
70

และผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ม.ต้น มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ตัวแทนนักเรียน คือ
เด็กหญิงศุภกานต์ มั่นใจ นักเรียนชั้น ม.3/1
เด็กชายสุรพัศ ทีทา นักเรียนชั้น ม.3/1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 10 โรงเรียนเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
94
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
90
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
86
ลำดับที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
84
ลำดับที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
84
ลำดับที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
82
ลำดับที่ 7 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จ.มหาสารคาม
82
ลำดับที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
82
ลำดับที่ 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
82
ลำดับที่ 10 โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูม
82

และผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนภูเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายวรากร ชนะน้อย นักเรียนชั้น ม.6/3
นายชัยชีวิน วรราช นักเรียนชั้น ม.6/7

 

 

เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายเสฎฐนันท์ ยอดมานะพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/1
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.4/1

เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์(Web Design Contest) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 มหาวิทยาล้ยขอนแก่น
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายนราวิชญ์ กองแก้ว นักเรียนชั้น ม.3/2
นางสาวปนัดดา ดอกนารี นักเรียนชั้น ม.5/7

 

 

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ปลาย งานเปิดบ้านคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนนักเรียน คือ
นายชัยชีวิน วรราช นักเรียนชั้น ม.6/7
นายวรากร ชนะน้อย นักเรียนชั้น ม.6/3

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ต้น งานเปิดบ้านคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนนักเรียน คือ
นายธนวัฒน์ ศรีทับรักษ์ นักเรียนชั้น ม.3/1
นางสาวศุภกานต์ มั่นใจ นักเรียนชั้น ม.3/1

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน google drive งานมหกรรมสัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตัวแทนนักเรียน คือ
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.3/1
เด็กชายพงษกรณ์ วงศ์บา นักเรียนชั้น ม.2/2
เด็กชายธีรภัทร จันทศรี นักเรียนชั้น ม.1/11

 
     
 
 
 
 
 
 
 
นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
 
 
วท.บ., กศ.ม.
 
     
     
 
ข้อมูลส่วนตัว
 
 
  ประวัติส่วนตัว
 
 
 
  ผลงานครู
 
     
   
 
บันทึกการสอนย้อนหลัง
 
  หน่วยที่ 2 การออกแบบพัฒนาเว็บเพจ  
  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
     
  การสร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูล  
     
  การกำหนดไซต์(define site)  
     
  การตั้งค่าหน้าแรก(Homepage)  
     
  การสร้างป้ายชื่อแบบง่าย(ไม่มี Brush)  
     
  การสร้างป้ายชื่อแบบมี Shap&Brush  
     
  การสร้างปุ่ม (Button) part1  
   
  การสร้างปุ่ม (Button) part2  
   
  การออกแบบส่วนท้าย (Footer)  
   
  การออกแบบขอบพื้นหลังด้านข้าง  
   
  การออกแบบหน้าเว็บหน้าแรก(Homepage) part1  
   
  การออกแบบหน้าเว็บหน้าแรก(Homepage) part2  
   
  การออกแบบเว็บเพจอื่น และกำหนดการเชื่อมโยง(Link) part1  
   
  การออกแบบเว็บเพจอื่น และกำหนดการเชื่อมโยง(Link) part2  
   
  Preview website  
   
     
   

 

บันทึกการสอนย้อนหลัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

หน่วยที่ 2 การออกแบบพัฒนาเว็บเพจ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การสร้างปุ่ม และหน้าหลัก งานที่ 3

การสร้างปุ่ม ห้อง ม.3/6

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รหัสวิชา ง23212 รายวิชาคอมพิวเตอร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


 ใบงานที่ 1 โครงสร้างคำสั่งภาษา HTML

 ใบงานที่ 2 คำสั่งจัดรูปแบบเอกสาร

 ใบงานที่ 3 การสร้างฟอร์ม(Form)

 ใบงานที่ 4 การเชื่อมโยง(Link)

 ใบงานที่ 5 การสร้างตาราง(Table)

 ใบงานที่ 6 เฟรม(Frame)


 ใบความรู้ที่ 1 โครงสร้างคำสั่งภาษา HTML
 ใบความรู้ที่ 2 คำสั่งจัดรูปแบบเอกสาร
 ใบความรู้ที่ 3 การสร้างฟอร์ม(Form)
 ใบความรู้ที่ 4 การเชื่อมโยง(Link)
 ใบความรู้ที่ 5 การสร้างตาราง(Table)
 ใบความรู้ที่ 6 เฟรม(Frame)

คลิปการสอนย้อนหลัง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#banner1#part1
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#banner2#part2
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#button#part3
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#footer#part4
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#index#part5
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#linkwebsite#part7
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#flash_banner#part6

 

คลิปการสอนย้อนหลัง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

 
     
     
     
   
 
จำนวนผู้เข้าชมhit counters เริ่มนับ 23 มีนาคม 2549